הדו"ח של מבקר עיריית כפר סבא דוד ציון תורג'מן לשנת 2018 חושף ליקויים חמורים בנושא ההתנהלות הכספית במוסדות החינוך בעיר, אי סדר בכל הקשור להקצאת חניות נכים פרטיות, מחדלים רבים בפרויקטים של תמ"א, ירידה בהכנסות העירייה מהשכרת נכסים ואי הקפדה על חתימות ואישורים נדרשים מול השוכרים. להלן עיקרי הביקורת:
תהליכי רישוי ובנייה - מחדלים בתמ"א 38
הנושא המרכזי הראשון שבו עוסק הדו"ח הוא תהליכי רישוי בנייה לפי תמ"א 38. הדו"ח מתבסס על ממצאים שנאספו בשנים 2015-2017 ומעלה מחדלים חמורים בפיקוח על התמ"א. בין היתר עולה כי אף שהעירייה שכרה מהנדס בודק מטעמה לבדיקת יסודות 📷מבנים קיימים וחיזוקם, דרישותיו והנחיותיו נותרו באגף ההנדסה ולא הועברו לפיקוח מחלקת הבנייה. בעקבות זאת ניתנו אישורים סופיים מבלי שנבדק אם הנחיות המהנדס בכלל יושמו בשטח.
על פי התייחסות מחלקת רישוי בנייה בדו"ח, בעקבות הממצאים יתווסף לדף היתר הבנייה סעיף מחייב ליישום דרישות והנחיות מהנדס בודק באתר. כמו כן, עולה כי העירייה התרשלה במילוי חובתה לספק מגוון טפסים המעידים על פיקוח ובקרה, ולכן היא חשופה לתביעות משפטיות. הדו"ח ממליץ לבצע בדיקה חוזרת של כלל המבנים שקיבלו עד היום תעודת גמר או טופס 4 במסגרת תמ"א 38, ולהשלים את כל המסמכים החסרים בתיק הבניין.
הדו"ח מראה גם מגמת ירידה ברורה בתמ"א 38 שהוגשו ואושרו לאורך השנים. בעוד שבשנת 2015 הוגשו 27 בקשות ואושרו 12, בשנת 2017 הוגשו 7 בקשות ואף לא אחת מהן זכתה להיתר. בעוד שהחוק מתיר 90 יום מרגע הגשת הבקשה ועד לדיון בה, בפועל, פרק הזמן שלקח לדיון בתוכנית בעיר עמד על 286 ימי עבודה.
הדו"ח מציג כמה דוגמאות של כשלים, אחת מהן פרויקט תמ"א 38 בבניין בן שמונה קומות ברחוב האגרון 22. בפרויקט זה דרש מהנדס לבדוק ולבצע חיזוק ביסודות המבנה ולהגיש דו"ח ביצוע לוועדת בניין העיר כפר סבא, כתנאי לקבלת טופס 4. אלא שהביקורת מציינת כי "לא נמצאו בתיק הבניין או בתנאי ההיתר התייחסויות לדרישה זו".
המבקר מעיר: "בקרות אגף הנדסה היו צריכות לאתר ליקוי זה ולוודא ביצוע החיזוקים ביסודות".
מוסדות החינוך - אי סדר בתשלומים
נעשתה בדיקה בתחום ההתנהלות הכספית של בתי הספר בעיר. לפי ממצאי הביקורת, שנערכה בשלושה בתי ספר, אף שתקנות משרד החינוך מחייבות להחזיר את יתרת כספי ההורים להורים בסוף כל שנה, הדבר אינו נעשה. "בתי הספר שומרים עודפים בחשבונות ההורים בסכומים מצטברים גבוהים, שלא מוחזרים במלואם להורים (לשלושת בתי הספר יש עודף מצטבר בסך כ־250,000 שקל)", נכתב. באגף החינוך מסרו בתגובה: "יבוצע ריענון נהלים למנהלים ולמנהלי החשבונות בהתאם להנחיות משרד החינוך". עוד עולה מהביקורת כי תרומות מההורים נעשות ללא אישור ויידוע אגף החינוך/משרד החינוך. במחלקת החינוך הבטיחו כי "מנהלי בתי הספר יונחו להסדרת רישום תרומות כנדרש על פי החוק". נמצא כי מתן הנחות להורים מתבצע לעתים ללא סמכות ובאופן בלתי אחיד, ולעתים גם בלי שהתקבלו מסמכים מההורים המצדיקים את מתן ההנחה. גם חלוקת מלגות מבוצעת מבלי שהוגשו כל המסמכים הדרושים לכך. נושא חשוב נוסף הוא תהליך הרכש הלקוי. בפעמים רבות שבתי הספר הנדגמים נדרשו לעסקאות בסכומים גדולים, הם לא פנו לקבלת הצעת מחיר מכמה ספקים. "חוסר הבדיקה והתחרותיות יכולים להעיד על הפסד כספי גדול, בהיעדר השוואה". המבקר מצא כי אין אכיפה של גביית תשלומי חובה מהורים. אגף החינוך: "האגף מקבל את ממצאי הביקורת ויפעל ליישומם".
צילום: אסף פרידמןצילום: אסף פרידמן
צילום: אסף פרידמן
(צילום: אסף פרידמן)
חניות נכים - חריגה מהמותר מבדיקה של הטיפול בהקצאת חניות פרטיות לנכים בעיר, עולה כי ההתנהלות נעשית ללא קריטריונים ברורים ובלי מעקב נאות אחר חניות שהוקצו וללא מאגר מידע הכולל את כל הנתונים. עוד נמצא כי לוחות הזמנים לטיפול בבקשות ממושכים ואף חורגים מהמותר על פי חוק חנייה לנכים. בין היתר נמצאו חניות נכים פרטיות מסומנות למרות שינויים כמו מעבר דירה או פטירה. נמצא גם כי תנאי הזכאות להקצאת חניות נכים אינם עומדים באופן מלא בהוראות החוק המעודכנות, והנושא כולו אינו מוסדר במסגרת תקציבית מסודרת. ממחלקת התחבורה נמסר כי: "מדיניות לגבי הקלות ושיפור קיימת מאז ומעולם ותינתן גם בעתיד תשומת לב לבעיות הנכים", וכי "חוסר חמור בכוח אדם גורם לשיבוש בהקצאת מקומות חנייה". בנושא אחר, "מחלקת הרכב", עולה בדו"ח כי "ועדה לתחקור תאונות בעירייה בנושא תאונות שמעורבים בהן כלי רכב ונהגי העירייה, לא התכנסה בשנים האחרונות כלל". המבקר ממליץ "לחדש לאלתר את פעילות ועדת תאונות החוקרת את התאונות שבהן מעורבים נהגים וכלי רכב של העירייה". בתגובה נמסר כי "תישלח בקשה לסגן הגזבר/מנהל משאבי אנוש לחידוש הפגישות".
צילום: אסף פרידמןצילום: אסף פרידמן
צילום: אסף פרידמן
(צילום: אסף פרידמן)
השכרת נכסים- ירידה בהכנסות
מהביקורת עולה כי העירייה אינה עורכת ביקורים מוסדרים בנכסי העירייה. בחלק מחוזי השכירות בין העירייה לשוכרים יש חתימות בראשי תיבות, ולצדן תיקונים בנספחים החסרים חתימות בראשי תיבות. אישורי קיום ביטוחים מופיעים עם לוגו של יועץ הביטוח ולא של העירייה.
במחלקת הנכסים אומרים בתגובה כי "בעבר הייתה עובדת ייעודית שטיפלה במעקב אחרי חידוש ביטוח במושכרים, אולם העירייה העבירה את העובדת למשימות אחרות, וכיום אין עובדת ייעודית לנושא".
עוד מציין המבקר כי חלה ירידה בהכנסות מהשכרת מזנונים בבתי ספר. במחלקת הנכסים טוענים כי הדבר נובע מהחלטת משרד החינוך להכניס אוכל בריא לבתי הספר, וכי בחלק מהמקומות עם מיעוט של תלמידים אף שוכר לא היה מעוניין לשכור מזנון. במזנונים בחטיבות הביניים "שרת" ו"שז"ר" ירדו דמי השכירות מכ־50,000 שקל בשנת תשע"ה לכ־15,000 שקל בשנים תשע"ז ותשע"ח – ירידה של כ־70 אחוז.
עוד עולה כי דוכני מפעל הפיס המוצבים על המדרכות אינם רשומים ברשימת הנכסים המושכרים של העירייה. חוק העזר מחייב גביית אגרה בסכום של 2,500 שקלים מכל דוכן מפעל פיס בעיר, אך הגבייה לא נעשתה. מנהלת אגף ההכנסות בעיר מסרה בתגובה כי נגבית ארנונה מהדוכנים.